Керівництво для авторів

Редакційні вимоги до змісту та оформлення статті
Рукопис потрібно надсилати в електронному варіанті з розширенням .doc чи .docx та роздрукованому варіанті, завіреному підписом автора, на адресу редколегії. Назви файлів (латиницею) мають відповідати прізвищу автора (shevchuk.doc/shevchuk.docx). Текст публікації (від 10 сторінок формату А 4) має бути відредагований автором.
Послідовність структурних елементів статті: ліворуч - УДК (кегль 14), у наступному рядку праворуч - ім'я та прізвище автора (курсив, напівжирний шрифт, кегль 14), наступний рядок у дужках - місто, країна (курсив, звичайний шрифт, кегль 14), наступний рядок - e-mail (курсив, звичайний шрифт, кегль 14), наступний рядок - назва статті (відцентрована, великими літерами, напівжирний шрифт, кегль 14). Після назви статті через один рядок потрібно подати анотацію (не менше 500 знаків) та ключові слова (5-6 слів чи словосполучень) українською мовою (кегль 14, слово «Анотація» не писати), через рядок після цього - анотації російською (не менше 500 знаків) та англійською мовами (не менше 1000 знаків) разом із зазначенням імені та прізвища автора і перекладом теми та ключових слів (якщо мова статті, наприклад, польська, тоді анотації польською, українською, англійською). Через рядок - основний текст, через рядок після основного тексту - Література, Умовні скорочення джерел дослідження, Умовні скорочення лексикографічних праць, Умовні скорочення обстежених населених пунктів (якщо потрібно; відцентровано, кегль 14).
Основний текст рукопису необхідно друкувати через інтервал 1,5 без переносів, 14 кеглем, шрифт - Times New Roman. Параметри сторінки: ліве поле - 3 см, праве - 1,5 см, верхнє та нижнє - 2 см. Абзацний відступ - 1 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску).
У випадку, коли стаття містить шрифти, що відрізняються від Times New Roman, необхідно подати їх окремо в електронному вигляді. Копії таблиць, схем, малюнків (обов'язкова електронна версія) необхідно записати окремими файлами.
Обов'язковим є розрізнення знаків дефіс (-) та тире ( - ), а також використання лапок такого формату: «» («текст»), '' (сему 'розмір'). Скорочення на зразок т. д., ініціали при прізвищах (напр., І. І. Іваненко), указівки на сторінки (с. 34), назви населених пунктів (м. Умань) друкувати через нерозривний відступ (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл).
Ілюстративний матеріал друкувати курсивом, аналізовані одиниці - напівжирним курсивом (підкреслення не використовувати).
Бібліографічні покликання в тексті подавати у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела та сторінки [5, с. 35] чи без зазначення сторінки, якщо йдеться про працю загалом [10]. Покликання на кілька лінгвістичних студій потрібно оформляти так: [2, с. 50; 8, с. 11]. Автора чи назву джерела ілюстративного матеріалу подавати в круглих дужках (Костенко, с. 155).
Текст статті повинен відповідати вимогам ДАКу України, згідно з якими обов'язкові такі елементи: постановка наукової проблеми та її значення (постановка проблеми в контексті сучасної філологічної науки та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями); аналіз останніх досліджень і публікацій; мета і завдання статті; виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження; висновки та перспективи подальшого дослідження.

Зразок оформлення статті

УДК 81.161.2'373(477.46)
Тетяна Тищенко
(Умань, Україна)
e-mail: ttm1609@ukr.net
НОМІНАЦІЇ РОДИЛЬНОГО ОБРЯДУ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ САКРАЛЬНОГО В ДІАЛЕКТНІЙ МОВІ
У статті ...
Ключові слова: ...
Анотації російською та англійською мовами (відмінними від мови статті)

Текст, текст, текст, текст, текст...................
Матеріали повинні містити такі файли (названі латиницею за прізвищем автора з відповідним розширенням):
1) оформлену відповідно до зазначених вимог статтю (shevchuk.doc/shevchuk.docx);
2) відомості про автора:
прізвище, ім'я, по батькові;
науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада;
адреса для листування, e-mail, контактний телефон, а також відділення кур'єрської служби «Нова пошта», із якого Вам зручно забрати збірник (shevchuk_vidomosti.doc/shevchuk_vidomosti.docх). Редколегія не бере на себе витрати за пересилку збірника, Ви сплачуєте за поштові послуги під час його отримання;
3) скановану рецензію-рекомендацію наукового керівника, завірену печаткою установи, де він працює (для аспірантів і дослідників, які не мають наукового ступеня) (shevchuk.rez.doc/shevchuk.rez.docх).
Редакційна колегія збірника залишає за собою право рецензувати, редагувати та відбирати статті. Відхилені рукописи авторам не повертають.
Статті, оформлені з порушенням вимог, не будуть розглянуті.
Відповідальність за достовірність фактів, покликань, власних імен, а також правильність перекладу покладено на автора статті.
Матеріали будуть надруковані мовою оригіналу.
Статті, опубліковані у збірнику, відбивають погляди авторів, які не завжди можуть збігатися з позицією редакційної колегії.
Вартість публікації наукової статті - 35 грн. за сторінку (номер картки Приватбанку 4149 4978 6630 3474 - Денисюк Василь Вікторович). Одноосібні статті докторів наук будуть надруковані безкоштовно. 
Матеріали надсилати на адресу редколегії або на електронну поштову скриньку dvv2812@ukr.net.